제품소개

제품소개

제품소개
제품소개
R&S® Clipster
  • DCI 마스터링 – 2D / 3D
  • IMF 마스터링
  • AS-02 / AS-11 마스터링
  • 실시간 크기 조정(Zoom, Pan)
  • EDL / XML / Cut-list 4K Conforming Capturing and VTR emulation
7e158bd0297819dec8b661dcaa74455b_1610341461_8103.png

1. 업계 표준으로 사용하는 모든 압축/무압축 코덱 지원

2. 영상의 해상도와 관계 없이 사용 가능

3. 다양한 색공간과 bit depth 지원

4. J2K에 대한 하드웨어 가속기능 지원

5. Multi-device operation mode

6. High Dynamic Range (HDR) 지원

(1) Dolby Vision

(2) HDR-10

(3) HLG

7. 4K@120p 실시간 재생 지원

8. 16bit DPX 지원


 


7e158bd0297819dec8b661dcaa74455b_1610341462_0071.png7e158bd0297819dec8b661dcaa74455b_1610341462_0994.png

7e158bd0297819dec8b661dcaa74455b_1610341462_2154.png

7e158bd0297819dec8b661dcaa74455b_1610344303_5094.png
 
7e158bd0297819dec8b661dcaa74455b_1610341463_6384.png

7e158bd0297819dec8b661dcaa74455b_1610341464_1522.png


       가격 및 질문사항 문의방법

             1. 고객문의 게시판을 통한 온라인문의

2. 02-716-9722 전화문의

        3. sales@nbesco.co.kr 메일문의